WIPS Publiseringsløsning
Webmaster Nord-Norsk Konsulting

 

Overgang barnehage - skole. 

I følge rammeplanen er vi pålagt et samarbeid med skolen, men det har gjennom år vist seg og være noe vanskelig å få til et godt samarbeid.

Kunnskapsdepartementet har kommet med en veileder i forhold til ”samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole”, og vi håper derfor at det skal bli bedre i år.

 Veilederen anbefaler at:

  • Målet må være å skape forbindelses-linjer mellom de to institusjonene slik at det ikke overlates til barnet selv å finne veien i alt det nye det møter.
  • Barnet blir kjent med skolen i god tid før første skoledag
  • Det er sammenheng og progresjon i læringsinnholdet i barnehage og skole.
  • Foreldre godkjenner informasjonsoverføring fra barnehage til skole og har muligheter for aktiv medvirkning i denne.
  • Lærere i barnehage og skole har felles møteplasser for forventningsavklaringer, kompetanseutvikling og felles planlegging.
  • God sammenheng skal ivareta barnets behov for trygghet i overgangsprosessen og bidra til opplæringen tilpasses enkelt barnet allerede fra første skoledag.
  • Informasjonen fra barnehagen må ha fokus på hva barnet kan mestre, og hva det kan trenge særskilt støtte til.
  • Både barnehagen og skolen har ansvaret for en god overgang.
  • Å stimulere lysten til å lære bør være et felles mål.

                 (Se også rammeplanen side 53)